Polityka prywatności

Isolution sp. o.o. z dnia 15.02.2021 r.

Administratorem danych przetwarzanych w celach wskazanych w niniejszym dokumencie (pkt 2 i 3 poniżej) jest “Isolution sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, przy ul. Eustachego Tyszkiewicza 21, kod pocztowy 01-157 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000619669, NIP: 5321754449” (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można szybko i efektywnie kontaktować się w siedzibie administratora tj. adres wskazany powyżej, a także telefonicznie lub mailowo wykorzystując dane wskazane pod adresem: https://isolution.pl/kontakt/


W przypadku kontaktu Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości osoby kontaktującej się.

Spis treści

1.1. Co to są dane osobowe?

1.2. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

1.3. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

1.4. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

1.5. Kto ma dostęp do danych osobowych?.

1.6. Czy podanie danych jest dobrowolne?.

1.7. Skąd Administrator pozyskuje dane?.

1.8. Jakie kategorie danych przetwarzamy?.

1.9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności.

1.10. Zewnętrzne linki.

2.1. Realizowane cele.

2.2. Cele realizowane na funpagach (kontach firmowych na portalach społecznościowych).

3.1. Informacje ogólne

3.2. W jakim celu Administrator używa plików cookie?

3.3. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

3.4. Dane eksploatacyjne

3.5. Ochrona danych osobowych

3.6. Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych.

Administrator pozyskuje dane co do zasady bezpośrednio od Ciebie. Z innych źródeł pozyskujemy dane na potrzeby weryfikacji podatkowej kontrahenta / klieta ze źródeł publicznie dostępnych (m.in. KRS / CEIDG / rejestry podatników publikowane przez organy administracji publicznej), na etapie zawierania i realizacji umowy w zakresie który wynika z tych jawnych źródeł. Gdy będziemy pozyskać dane z innego źródła zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany.

 • Używamy silnego szyfrowania: szyfrujemy dane klientów przy użyciu wysokiego standardu szyfrowania zarówno podczas przesyłania, jak i spoczynku. Szyfrowanie jest krytycznym punktem projektu zaleceń EROD. Nie udostępniamy żadnemu rządowi naszych kluczy szyfrowania ani żadnego innego sposobu na złamanie naszego szyfrowania. Bronimy praw klientów: nie zapewniamy żadnemu rządowi bezpośredniego, nieograniczonego dostępu do danych klientów. Jeśli rząd żąda od nas danych klientów, musi postępować zgodnie z obowiązującym procesem prawnym.
 • Spełnimy żądania tylko wtedy, gdy będziemy do tego wyraźnie zmuszeni. Naszym pierwszym krokiem jest zawsze próba przekierowania takich zamówień do klientów lub ich poinformowania, a my rutynowo odmawiamy lub kwestionujemy, jeśli uważamy, że są one niezgodne z prawem.
 • Jesteśmy transparentni: od wielu lat publikujemy informacje o rządowych żądaniach dotyczących danych klientów. W rezultacie dwa razy w roku ujawniamy bardziej szczegółowe informacje o tych nakazach bezpieczeństwa narodowego we wszystkich naszych firmach (konsumenckich, przedsiębiorstwach i sektorze publicznym), oprócz naszego zwykłego raportu na żądanie organów ścigania. Mamy udokumentowane sukcesy prawne. Mamy większe doświadczenie niż jakakolwiek inna firma, która udaje się do sądu w celu ustalenia granic rządowych nakazów nadzoru, a nawet wnieśliśmy jedną sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Odnośnie szczegółów co do celów ujawniania danych – zob. poniżej przy okazji omawiania poszczególnych celów przetwarzania danych (zob. część 2 i część 3).

1.6. Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie:

 • dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonych celów (np. kontaktu mailowego przez formularz online); lub
 • obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa)

zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a (np. na formularzu poprzez, który zbierane będą dane osobowe).

1.7. Skąd administrator pozyskuje dane?

Microsoft wskazuje, że:

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy/współpracownicy działający w ramach polecenia Administratora. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług np. informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów Administratora (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Dane mogą być ujawniane także do odbiorców, którzy są odrębnymi administratorami np. organom administracji publicznej na ich żądanie.


W ramach komunikacji elektronicznej (narzędzia Microsoft) dane są fizycznie przechowywane na terenie UE ale poprzez zdalny dostęp w szczególnych przypadkach dane mogą być przekazywane poza UE:

Firma Microsoft zgodnie z treścią:

1.5. Kto ma dostęp do danych osobowych?

 • zgoda jest zawsze dobrowolna;
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe zob. powyżej);
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • po wycofaniu zgody dane nie będą już wykorzystywane zostaną usunięte lub zanonimizowane, co jednak nie wyklucza przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do wykazania, że oświadczenie o wycofaniu zgody zostało zarejestrowane i zrealizowane, co jest uzasadnionym interesem administratora danych związanych z obroną przed roszczeniami oraz zademonstrowaniem zgodności z przepisami o ochronie danych osbowych (art. 6 ust. lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych) – maksymalnie przez okres przedawnienia tych roszczeń.

1.4. Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych – zob. więcej część 2), to pamiętaj, że:

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. powyżej).


W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą na, którą się podajesz). W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych ze zgłoszonym żądaniem (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f) RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. zapewnienia rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.


Zgodnie z RODO, informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub e) RODO (zob. poniżej w pkt 2), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu lub działania w interesie publicznym, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie Polityki prywatności.


(zob. więcej na temat przysługujących praw: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

1.3. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • przenoszenia danych;
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • w przypadku podejmowania decyzji (w oparciu o dane) w sposób całkowicie zautomatyzowany masz prawo prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, a także prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji; w tym przypadku administrator podaje istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
 • do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że spełnione są przesłanki wskazane w rodo;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – ul. Stawki 2, Warszawa 00-193

Uwaga!

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / dalej „RODO”).

1.2. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

1.1 Co to są dane osobowe?

1. Informacje ogólne

1.8. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

1.9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

1.10. Zewnętrzne linki

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe, w tym dane kontaktowe wskazane w pkt 1.7.


Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych tj. informacji, które mogłby by ujawnić: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych a także danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez naszą stronę www.

W stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych

2.1. Realizowane cele

Uwaga!


Jeżeli poniżej wskazano terminy przetwarzania danych należy je traktować jako terminy maksymalne. Jeżeli wcześniej „odpadnie” cel przetwarzania danych to administrator ma obowiązek i będzie usuwał dane wcześniej. W szczególności wcześniej dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Kontakt poprzez telefon / adres e-mail

Cele:

 • odpowiedzi na zadane pytanie i kontynuowanie dalszej korespondencji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes administratora);
 • zawarcia i realizacji umowy – jeżeli korespodencja będzie tego dotyczyła (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b) rodo);
 • obrona lub dochodzenie roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) rodo).

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów.


Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, chyba, że wcześniej zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw w rozumieniu art. 21 rodo.

2.2. Cele realizowane na funpagach (kontach firmowych na portalach społecznościowych):

Zasady ochrony danych osobowych w ramach kont mediów społecznościowych (administrowanie fanpage’a na Facebooku oraz innych portalach społecznościowych)

Cele wykorzystania danych osobowych:

 • zarządzanie kontami mediów społecznościowych;
 • techniczna administracja kont (tworzenie, publikacje);
 • interakcje (publiczne lub prywatne wiadomości) z subskrybentami Facebooka (lub innego portalu) i innymi użytkownikami;
 • statystyki użytkowania.

Podstawa przetwarzania danych:

W zakresie uzyskania informacji o innych użytkownikach – art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. uzasadniony interes administratora danych.

Kategorie pozyskiwanych danych:

Dane widoczne domyślnie na Facebooku (lub odpowiednio na innym portalu):

W szczególności:

 • Imię i nazwisko lub pseudonim;
 • Zdjęcie profilowe lub awatar;
 • Prezentacja wiadomości;
 • Publikacje;
 • Wiadomości wymieniane;
 • Dane podane do wiadomości publicznej przez użytkownika w ramach jego ogólnych ustawień na Facebooku;
 • Dane dotyczące korzystania z platformy do tworzenia anonimowych statystyk.

Źródło danych:

Dobrowolność podania danych

Administrator nie konfiguruje się i nie ma danych dotyczących Ciebie z plików cookie przechowywanych przez Facebook (lub inny portal społecznościowy). Dane statystyczne wynikające z tych plików cookie są udostępniane administratorowi wyłącznie w formie zagregowanej (anonimowej), a nie zindywidualizowanej. Dlatego tylko serwisy (m.in. Facebook) mogą technicznie odpowiedzieć na Twoje żądania dotyczące wykorzystywanych plików cookie.

 • Użytkownicy Facebooka (lub innego portalu społecznościowego)
 • Facebook (lub inny portal społecznościowy)

Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje w tym zakresie. Aby skorzystać ze spersonalizowanych informacji, funkcji społecznościowych lub internetowych usług reagowania, użytkownik musi być członkiem sieci społecznościowej.

Odbiorcy

Dostęp do danych pomiędzy użytkownikami regulują zasady danego portalu społecznościowego.

Przekazywanie danych poza UE

Publikacje będą dostępne ze względu na ich obecność na Facebooku poza Unią Europejską. Dane niezbędne do opracowania statystyk mogą być przetwarzane poza Unią Europejską, zgodnie z polityką zarządzania danymi wdrożoną przez Facebook (lub inny portal społecznościowy).

Czas przetwarzania danych

Dane są przechowywane przez czas istnienia danego konta w serwisie społecznościowym, z wyjątkiem wykonywania przez zainteresowanego prawa do usunięcia lub sprzeciwu.

3.Pozyskiwanie danych (w tym danch osobowych) poprzez pliki cookies lub podobne technologie w tym przetwarzanie danych osobowych

3.1. Informacje ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Poniższa tabela wyjaśnia pliki cookie, których używamy i dlaczego.


Wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe.

 • pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika

3.2. W jakim celu Administrator używa plików cookie?

Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, Administrator wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

 1. Pliki cookies „niezbędne” - w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.W tym celu na naszych stronach mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.
 2. Pliki cookies „opcjonalne” - analityczne - w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony; mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies. Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na Twojej zgodzie.

Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

Cookiesy analityczne (stron trzecich):

Oznaczenie cookies

Nazwa pliku

Cel

Google Analytics / Dostawca: Google inc.

_ga

_gali

_gat

_gid

Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo, w tym liczbę odwiedzających witrynę i blog, z których odwiedzający odwiedzili witrynę i odwiedzane strony.

Przeczytaj omówienie Google dotyczące prywatności i ochrony danych https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Dochodzi do powierzenia danych. Umowa powierzenia dostępna jest na stronie: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/W ramach świadczonej usługi może dochodzić do transferu danych poza terytorium EOG i Szwajcarię, głównie do Stanów Zjednoczonych. W tym celu Google zapewnia bezpieczeństwo przepływu tych danych przez:- udział w programie Tarcza prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i wstrzymać instalację i pozyskiwanie danych poprzez cookies. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.3. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z ze strony Serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.4. Dane eksploatacyjne

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne):

 • numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
 • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

3.5. Ochrona danych osobowych

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego.

W tym celu może dochodzić do:

 • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych dostarczanych przez Google Analytics to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rodo. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Należy także usunąć pliki ze swojej przeglądarki.

Odbiorcy danych: podmiotu informatyczne świadczący usługi na rzecz Administratora.

3.5. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Wróć do strony